linkedin icon - svg
twitter icon - svg
email icon - svg
info@samandezh.com
telephone icon - svg
تلفن: 91-26202689-021
English
english language icon - png
Saman Dezh Logo
Search Icon - svg

سیستم مدیریت کیفیت

ساخت و نصب اسکلت فلزی

واحد مهندسی و سیستم  با توجه به رویکرد سیستمی و فرایندگرای سازمان ، مسئولیت سیستم گذاری ، حسن اجراء و کنترل سیستم مدیریت کیفیت شرکت سامان دژ پارس را با توجه به استانداردهای ISO 9001 و ISO 3834-2  ، پیاده سازی سیستم ERP و ارائه استراتژی ها و اهداف سازمان را بر عهده دارد.
این واحد در راستای نیل به اهداف فوق ،  مراحل طرح ریزی، پیاده سازی از طریق ارائه روش ها و دستورالعملها ، کنترل، پایش و اندازه گیری از طریق ممیزی ها و تجزیه و تحلیل داده ها  و در نهایت بهبود فرایندهای سازمان از طریق انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه را در دستور کار خود دارد.
مستندات این سازمان عمدتاً از سه گروه عمده مدارک ، سوابق و منابع اطلاعاتی تشکیل گردیده اند. واحد سیستم مدیریت و کیفیت با به کارگیری روش های تعریف شده ، مستندات سازمان را بررسی و با برگزاری جلسات بازنگری مدیریتی و انجام ممیزی های داخلی ، کلیه فرایندها و سیستم ها را از لحاظ اجرای صحیح و مناسب مورد تحلیل و بازنگری قرار داده و با مطمئن شدن از اثربخشی آنها سعی در اجرای صحیح فرایند ها در سازمان دارد.